Østensjø barne- og ungdomsteater ble startet i 1994 som et tiltak i regi av Bøler bydel og het da Bøler barne- og ungdomsteater. Den drivende kraften var instruktør og produsent Ragnhild Sørvig fra «Trafo’n», Amatørteatersenteret på Tøyen.

I juni 2001 ble driftsansvaret for amatørteateret overført fra bydelen til foreldrene, og teateret ble stiftet som eget teaterselskap.

Collage 2019-2020

 Barne- og ungdomsgruppa 2019-2020 samlet på ett brett.

Østensjø barne- og ungdomsteater består av en barnegruppe og en ungdomsgruppe med til sammen 50 medlemmer i alderen 9 – 16 år. Teateråret begynner ved skolestart i august og avsluttes med teaterfestivalen i mars/april. Skuespillerne har øvelser og holder sin årlige teaterfestival i Bøler Kirkes lokaler.

Informasjon om opptak av nye medlemmer blir lagt ut i mars/april hvert år.

Instruktører

Barnegruppa
Christina Bjurholt
Marte Skeie
Ungdomsgruppa
Ester Gjermundnes
Helena Furu

 

Styret

Marie Hasle Sørensen
Styreleder E-post: obut.teater@gmail.com 
Stian Kristoffersen
Kasserer
Frode Spidsberg
Styremedlem, PR/kafé
Randi Eggen
Styremedlem, scenografi
Lise Storm Hansen
Styremedlem, kostyme
Tore Andre Ringvold
Styremedlem

Østensjø barne- og ungdomsteater har hatt et variert program i årene som har gått siden oppstarten i 1994.

1994-1995 : Den store fargeslukeren
1995-1996 : Den levende skogen
1996-1997 : Askepott og Lillemus Mei
1997-1998 : West Side Story
1998-1999 : Trollmannen fra Oz
1999-2000 : Huset i skogen
2000-2001 : Jungelboken
2001-2002 : Grease
2002-2003 : Heksene
2003-2004 : Robin Hood
2004-2005 : Snehvit og de syv dverger – barnegruppa
2004-2005 : Den store farveslukeren – ungdomsgruppa
2005-2006 : Askepott og prins Leonardo av Capers – barnegruppa
2005-2006 : Romeo og Julie – ungdomsgruppa
2006-2007 : Barnevaktens hemmelighet – barnegruppa
2006-2007 : Mord i mørket – ungdomsgruppa
2007-2008 : Lost, fanget i et senter – barnegruppa
2007-2008 : Ærlig talt – ungdomsgruppa
2008-2009 : Snehvit – barnegruppa
2008-2009 : Jungelboken – ungdomsgruppa
2009-2010 : Heksene av Roald Dahl – barnegruppa
2009-2010 : Dracula – ungdomsgruppa
2010-2011 : Den gjerrige dommeren – barnegruppa
2010-2011 : Alladin – ungdomsgruppa
2011-2012 : Skjønnhetens rose – barnegruppa
2011-2012 : Frankenstein – ungdomsgruppa
2012-2013 : Luna Tikk Takk – barnegruppa
2012-2013 : En midtsommernatts drøm av Shakespeare – ungdomsgruppa
2013-2014 : Snehvit – barnegruppa
2013-2014 : Åfferdeta, Jenta som var så fæl til å spørre – ungdomsgruppa
2014-2015 : Balladen om Robin Hood og Richard Løvehjerte – barnegruppa
2014-2015 : Jungelboken – ungdomsgruppa
2015-2016 : Alladin og den magiske lampen – barnegruppa
2015-2016 : Skattøya – ungdomsgruppa
2016-2017 : Peter Pan – barnegruppa
2016-2017 : Narnia – ungdomsgruppa
2017-2018 : Tonerose – ØBUT Videre
2017-2018 : James og kjempeferskenen – barnegruppa
2017-2018 : Pinocchio – ungdomsgruppa
2018-2019: Trollmannen fra Oz – barnegruppa
2018-2019: Ronja Røverdatter – ungdomsgruppa
2019-2020: Robin Hood – barnegruppa
2019-2020: Shrek The Musical – ungdomsgruppa

STIFTET 7. OKTOBER 2001

 vedtektsendring § 3, §4 pkt. 3a og §5, årsmøtet 20. august 2012

§1 Formål:
Østensjø Barne- og Ungdomsteaters oppgave er å delta i og organisere alle typer oppgaver og aktiviteter som fremmer driften av Østensjø Barne- og Ungdomsteaters oppsetninger. Herunder søke om og forvalte midler til de enkelte forestillinger samt organisere sosiale tiltak blant teaterets medlemmer.

§2 Ordinært medlemskap:
Enhver som viser interesse og som kan godta §1, kan bli medlem. Medlemskap regnes fra den dagen medlemskontigenten er betalt. Medlemmer som har betalt kontigent, og er 16 år, har stemmerett på årsmøtet. Foresatte til barn som har betalt sin kontigent til teateret er automatisk medlemmer. Alle medlemmer skal delta aktivt i foreningens arbeid.
Støttemedlemskap kan tegnes både av bedrifter og privatpersoner.

§3 Styret:
Østensjø Barne- og Ungdomsteater ledes av et styre på minst 4 medlemmer (4 medlemmer og 2 vararepresentanter), disse velges på årsmøtet. Styret holder møter så ofte som leder eller 2 styremedlemmer ønsker det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Styret har mandat til å oppnevne spesielle utvalg. Utvalgsledere innkalles til styremøter, og har stemmerett i saker som angår utvalget.

§4 Årsmøtet:
Styret er forpliktet til, med minst 14 dagers varsel, å sammenkalle medlemmene til årsmøte innen 31. oktober. Eventuelle forslag til behandling på årsmøtet, må være styret i hende, skriftlig, senest 7 dager før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret på samme måte som ordinært årsmøte, hvis styret finner det nødvendig, eller hvis 1/3 av medlemmene ønsker det.

På årsmøtet behandles:

1. Årsmelding:
Denne skal inneholde en gjennomgang av styrets og andre utvalgs arbeide, herunder aktiviteter og oppgaver som er utført.

2. Regnskap:
Med oversikt over inntekter og utgifter, samt status. Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet.

3. Valg:
a) Styret
Styret består av leder og minst 3 styremedlemmer, samt eventuelt inntil 2 vararepresentanter. Styret velges for et år om gangen. Styret konstituerer seg selv.

b) Revisor
Det velges hvert år en revisor som reviderer regnskapet.

c) Valgkomite
Denne skal bestå av 3 medlemmer – 2 som velges på årsmøtet, og 1 fra styret. Valgkomitéens medlemmer velges for 1 år.

4. Kontingent:
Styret avgjør størrelsen av medlemskontingenten for medlemmer og støttemedlemmer hvert år.

§5 Økonomi:
Det årlige reviderte regnskap, behandles av styret og årsmøtet i overensstemmelse med vedtektene. Kasserer er ansvarlig for regnskapsførselen, og revisor for gjennomgåelse av kassererens arbeid. Foreningens midler må ikke deles ut til medlemmene. I tilfelle nedleggelse av Østensjø Barne- og Ungdomsteater skal innestående midler – etter eventuelle tilbakebetaling av kommunal støtte – deles ut til et eller flere kulturelle tiltak for barn og unge i bydel Østensjø. Forslag til mottakere av disse midlene skal utarbeides av styret og vedtas på ekstraordinært årsmøte.

§6 Vedtektene:
Endring av vedtektene, og oppløsning av foreningen, kan bare foretas av årsmøtet med 2/3 flertall etter at det i innkallelsen er angitt hvilke endringer som ønskes foretatt.